Wydawca treści Wydawca treści

Dofinansowanie z WFOŚiGW na zwalczanie czeremchy amerykańskiej

 

W roku 2019 Nadleśnctwo Cewice otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Zwalczanie i ograniczanie występowania czeremchy amerykańskiej na terenie Nadleśnictwa Cewice"

 

Całościowy koszt zadania to 91 915,80 zł , a otrzymane dofinansowanie to 10 000,00 zł, jako dotacja na pokrycie wydatków bieżących.

 

Eliminację czeremchy amerykańskiej wykonano na powierzchni 53,43 ha, przeznaczonej do odnowienia w roku 2020.  Przeprowadzony zabieg umożliwi skuteczne osiągnięcie docelowych składów gatunkowych zakładanych upraw, natomiast w drzewostanach starszych zatrzyma dalsze jej rozprzestrzeniania się przez rozmnażanie wegetatywne (odrośla) i generatywne (nasiona). Wraz z usunięciem czeremchy amerykańskiej stworzone zostały warunki do przywrócenia optymalnej różnorodności lasu, zgodnej z siedliskiem oraz utrzymania i odbudowy populacji zagrożonych wyginięciem i zanikających rodzimych gatunków flory i fauny.

Wykonanie tego zadania pozwoli nam również na wypracowanie kompleksowej techniki eliminowania czeremchy amerykańskiej, jako gatunku inwazyjnego, możliwej do powszechnego zastosowania na pozostałych powierzchniach.

 

www.wfos.gdansk.pl