Rezerwaty przyrody

Karwickie Źródliska - biocenotyczny i fizjocenotyczny rezerwat. Ochroną objęto teren o powierzchni 3,22 ha, leżący w centralnej części nadleśnictwa, w gminie Cewice, w powiecie lęborskim, w województwie pomorskim. Rezerwat częściowy „Karwickie Źródliska” – położony jest w obrębie Mikorowo, leśnictwo Kozin, a całość jego ogólnej powierzchni 3,22 ha stanowią grunty nadleśnictwa.

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy - "obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju." (Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku art. 16 ust. 1)

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych (art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (art. 40 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). Na terenie województwa pomorskiego znajduje się 1989 pomników przyrody (według stanu na 31.12.2008).